Algemene voorwaardenOndernemingsgegevens

Second life bvba
Wallenstraat 19
8800 roeselare
BE 0434210602
info@secondlife.be

 

artikel 1: algemene bepalingen
de e-commerce website van second life bvba en Evelien Bruneel, hieronder samen second life genoemd , biedt haar klanten de mogelijkheid om artikelen , producten te kopen uit de webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website(klant). Bij een plaatsing van een bestelling via de webwinkel van Second Life Roeselare moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij/zij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behouden wanneer deze  voorafgaand ,schriftelijk  en uitdrukkelijk door Second Life Roeselare zijn aanvaard.

 

Artikel 2: prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen en belastingen.

Indien er reservatie, leverings- of administratiekosten worden aangerekend , wordt dit apart vermeld.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: aanbod
Het aanbod op onze website wordt  met de grootste zorgvuldigheid samengesteld , maar het is toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, niet up-to date of fouten bevat. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Second Life Roeselare niet. Second Life Roeselare is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Second Life Roeselare is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiele fouten, zet of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft i.v.m maten, kleur, beschikbaarheid leveringstermijn of leveringswijze , vragen wij de klant om op voorhand contact op te nemen met onze fysieke winkel.

 

Artikel 4: online aankopen

Online aankopen vertrekken binnen de 2 werkdagen richting jou.
Met jouw ontvangen traceernummer kan je de status van jouw pakje mee opvolgen.

Retourneren? Meld je retour binnen de 30 dagen na aankoopdatum aan via  evelien@secondlife.be met vermelding van het artikelnummer en jouw rekeningnummer.

 retouradres:

Second Life Brandstore
Wallenstraat 19
8800 Roeselare

Terugbetalingen worden binnen de 7 dagen uitgevoerd en per e-mail bevestigind op voorwaarde dat wij de kledij / accessoires in perfecte staat en niet gedragen terug ontvangen samen met de originele etiketten in de originele verpakking.

 *** Artikelen aangekocht in solden kunnen niet geretourneerd worden.***
*** Juwelen kunnen niet geretourneerd worden.***

 Second life is gerechtigd een bestelling te weigeren in gevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Indien het  teruggestuurde artikel op een of andere manier in waarde is verminderd, behoudt Second Life Roeselare het recht om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Artikel 5: klantendienst.
De klantendienst is bereikbaar op het nummer 051 222185 tijdens kantooruren of via email contact@secondlife.be of per post Wallenstraat 19 8800 Roeselare.

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 6: Privacybeleid
Second Life Roeselare hecht belang aan uw privacy en gebruikt hiervoor de nieuwe Europese wetgeving GDPR van kracht sinds 25 mei 2018 als referentie. Hoewel de meeste informatie op onze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacybeleid”) is onder meer van toepassing op (i) onze website www.secondlife.be en andere subdomeinen (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Second Life Roeselare en haar klanten, prospecten en business partners.

Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder.
Ook zie je wat je rechten zijn, wie toegang heeft tot je data en hoe lang we gegevens bewaren.

 Het verzamelen en gebruiken van informatie

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dit beleid te aanvaarden. Gebruik deze website niet wanneer u hiermee niet akkoord bent. De persoonsgegevens die wij via deze website verzamelen zullen door ons worden opgeslagen en verwerkt voor marketingdoeleinden, klantenbeheer, marktonderzoek, aftersales service, het analyseren van verkoopgegevens, audit en om met u in contact te treden in overeenstemming met uw voorkeuren.. De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1 onder b Algemene Verordening Gegevensbescherming ( EU AVG).

Soorten persoonsgegevens:

 Second Life Roeselare kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken

  • Contactinformatie:  voornaam, achternaam, straat, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam
  • Toestemming voor marketinggebruik ("opt-in"), indien van toepassing
  • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website
  • De inloggegevens van uw mobiel apparaat, alsook geografische locatiegegevens

Gebruik persoonsgegevens

  • Opmaak en opvolging offerte
  • Klantenservice bijv. uitnodigingen voor evenementen, Uitvoeren van een overeenkomst
  • Verzenden van facturen
  • Verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen
  • Klanttevredenheidsonderzoeken:
  • Statistische doeleinden 

Overmaken aan derden

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan het personeel dat de verzoeken behandelt. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen buiten Second Life Roeselare NV wanneer dat nodig blijkt te zijn voor de behandeling van het verzoek van de gebruiker.

Second Life Roeselare garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). In elk geval worden ze minstens 10 jaar bewaard.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 Heb je vragen of suggesties?

Voor vragen  over je gegevens en de bescherming van jouw privacy kan je contact opnemen met ons.

Second Life Roeselare Wallenstraat 98800 Roeselare
Wanneer je niet tevreden bent over hoe Second Life Roeselare omgaat met uw privacy kan je contact opnemen met de privacy authoriteit.

Ons privacybeleid is laatst gewijzigd op 9/12/2018

Artikel 7: Ophaal niet verkochte kledij

a. Ophaal niet-verkochte winterkledij: (inbreng tussen 10/06 en 30/11)
     Deze items dienen voor 30 mei opgehaald te worden.
De niet opgehaalde items binnen deze termijn worden geschonken aan het goede doel

b. Ophaal niet-verkocht zomerkledij (inbreng tussen  10/12 en 30/05)
    Deze items dienen voor 30 december opgehaald te worden.
De niet opgehaalde items binnen deze termijn worden geschonken aan het goede doel

Wij werken met meerdere goede doelen samen. 

Artikel 8: Vergoedingen

-       Kledij/accessoires 2 jaar oud: je krijg gemiddeld 10% van de aankoopwaarde

-       Kledij/accessoires 1 jaar oud: je krijgt gemiddeld 15% van de aankoopwaarde

-       Kledij/accessoires huidige collectie: je krijgt gemiddeld 20% van de aankoopwaarde, tenzij deze aangeboden wordt met korting

-       Bij vroegtijdige afhalen van uw kledij/accessoires, rekenen wij een administratiekost van 10% van de verkooprijs aan.

-       Kledij binnen gebracht tussen 15/11en 30/11 dienen verplicht mee te gaan in solden.

-       Kledij binnen gebracht tussen 15/05 en 30/05 dienen verplicht mee te gaan in solden.

 

Artikel 9: toepasselijk recht

Rechtbank van kortrijk

 

Artikel 10: wijziging voorwaarden.                                                                                                               
Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar  verwezen  wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Second Life Roeselare. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden

Artikel 11: Authenciteit
Indien de consignant/inbrenger van goederen er kennis van heeft dat de goederen namaak/vals zijn en deze toch bezorgt aan Second Life of indien uit een na-controle blijkt dat de goederen namaak/vals zijn, dan worden deze goederen geweigerd en wordt een administratieve kost van 250 euro exclusief BTW per item gefactureerd, dit onverminderd het recht van Second Life om hogere schadevergoeding te vorderen indien de consignant/inbrenger te kwader trouw heeft gehandeld. Alsook indien de goederen vals blijken te zijn wordt het gehele bedrag teruggeëist door Second Life, ook indien het item reeds doorverkocht is.

Indien de consignant/inbrenger van goederen het resultaat van de controle inzake authenticiteit betwist, kan de aanstelling van een expert verzocht worden, kosten lastens de consignant/inbrenger zonder enige mogelijkheid tot verhaal op Second Life.