Algemene voorwaardenOndernemingsgegevens

Second life bvba
Wallenstraat 19
8800 roeselare
BE 0434210602
info@secondlife.be

 

artikel 1: algemene bepalingen
de e-commerce website van second life bvba en Evelien Bruneel, hieronder samen second life genoemd , biedt haar klanten de mogelijkheid om artikelen , producten te kopen uit de webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website(klant). Bij een plaatsing van een bestelling via de webwinkel van Second Life Roeselare moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij/zij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behouden wanneer deze  voorafgaand ,schriftelijk  en uitdrukkelijk door Second Life Roeselare zijn aanvaard.

 

Artikel 2: prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen en belastingen.

Indien er reservatie, leverings- of administratiekosten worden aangerekend , wordt dit apart vermeld.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: aanbod
Het aanbod op onze website wordt  met de grootste zorgvuldigheid samengesteld , maar het is toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, niet up-to date of fouten bevat. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Second Life Roeselare niet. Second Life Roeselare is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Second Life Roeselare is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiele fouten, zet of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft i.v.m maten, kleur, beschikbaarheid leveringstermijn of leveringswijze , vragen wij de klant om op voorhand contact op te nemen met onze fysieke winkel.

 

Artikel 4: online aankopen
Zie je iets wat je wilt aankopen? We maken het u gemakkelijk.

Plaats het in je winkelmandje, vul je gegevens in , kies de verzendingsmethode en klaar.  Al onze artikelen zijn uniek, dus gaan we na of het artikel nog beschikbaar is. We bezorgen u zo snel mogelijk een bevestigingsmail. In deze mail staan de betalingsgegevens. Heb je gekozen voor verzending via BPOST, dan vragen wij dat het bedrag binnen de 4 dagen op onze rekening staat. , zo niet vervalt de bestelling.  Kies je voor reservatie in onze fysieke winkel , dan reserveren we het artikel 2 dagen :na 2 dagen vervalt de reservatie.

Second life is gerechtigd een bestelling te weigeren in gevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

 

Artikel 5 : levering
Zodra wij het totale bedrag ontvangen hebben, wordt de bestelling binnen de 2 werkdagen  verzonden via b-post . De verzendingskosten bedragen € 6 voor Belgie

Wilt u uw pakketje graag geleverd  elders in Europa, vragen wij om contact met ons op te nemen.

Elke zichtbare beschadiging van een artikel of andere tekortkoming bij de levering (die niet vermeld stond op de webshop of bevestigingsmail) ) moeten door de klant onverwijld gemeld worden aan Second Life Roeselare.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Second Life Roeselare was geboden.

 

Artikel 6: eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Second Life Roeselare.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Second Life Roeselare te wijzen.

 

Artikel 7: herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Second Life Roeselare.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 10 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.. dit geldt niet op tweedehands schoenen en handtassen.

De herroepingstermijn verstrijkt 10 kalenderdagen na de dag waarop de klant het goed in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de klant Second Life Roeselare via een ondubbelzinnige verklaring ( vb schriftelijk, per post of email) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepinsgtermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 10 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan second life heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen in onze winkel Wallenstraat 19 8800 Roeselare.

De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 10 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het  teruggestuurde artikel op een of andere manier in waarde is verminderd, behoudt Second Life Roeselare het recht om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Second Life Roeselare alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maxumum 14 kalenderdagen nadat second life roelare op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Second Life Roeselare wacht met terugbetaling tot alle goederen terug zijn teruggekregen.

De betaling gebeurt via overschrijving naar rekening van de klant.

 

Artikel 8: klantendienst.
De klantendienst is bereikbaar op het nummer 051 222185 tijdens kantooruren of via email info@secondlife.be of per post Wallenstraat 19 8800 Roeselare.

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 9: Privacybeleid
Second Life Roeselare hecht belang aan uw privacy en gebruikt hiervoor de nieuwe Europese wetgeving GDPR van kracht sinds 25 mei 2018 als referentie. Hoewel de meeste informatie op onze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacybeleid”) is onder meer van toepassing op (i) onze website www.secondlife.be en andere subdomeinen (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Second Life Roeselare en haar klanten, prospecten en business partners.

Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder.
Ook zie je wat je rechten zijn, wie toegang heeft tot je data en hoe lang we gegevens bewaren.

 Het verzamelen en gebruiken van informatie

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dit beleid te aanvaarden. Gebruik deze website niet wanneer u hiermee niet akkoord bent. De persoonsgegevens die wij via deze website verzamelen zullen door ons worden opgeslagen en verwerkt voor marketingdoeleinden, klantenbeheer, marktonderzoek, aftersales service, het analyseren van verkoopgegevens, audit en om met u in contact te treden in overeenstemming met uw voorkeuren.. De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1 onder b Algemene Verordening Gegevensbescherming ( EU AVG).

Soorten persoonsgegevens:

 Second Life Roeselare kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken

  • Contactinformatie:  voornaam, achternaam, straat, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam
  • Toestemming voor marketinggebruik ("opt-in"), indien van toepassing
  • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website
  • De inloggegevens van uw mobiel apparaat, alsook geografische locatiegegevens

Gebruik persoonsgegevens

  • Opmaak en opvolging offerte
  • Klantenservice bijv. uitnodigingen voor evenementen, Uitvoeren van een overeenkomst
  • Verzenden van facturen
  • Verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen
  • Klanttevredenheidsonderzoeken:
  • Statistische doeleinden 

Overmaken aan derden

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan het personeel dat de verzoeken behandelt. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen buiten Second Life Roeselare NV wanneer dat nodig blijkt te zijn voor de behandeling van het verzoek van de gebruiker.

Second Life Roeselare garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). In elk geval worden ze minstens 10 jaar bewaard.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 Heb je vragen of suggesties?

Voor vragen  over je gegevens en de bescherming van jouw privacy kan je contact opnemen met ons.

Second Life Roeselare Wallenstraat 98800 Roeselare
Wanneer je niet tevreden bent over hoe Second Life Roeselare omgaat met uw privacy kan je contact opnemen met de privacy authoriteit.

Ons privacybeleid is laatst gewijzigd op 9/12/2018

 

Artikel 10: toepasselijk recht

Rechtbank van kortrijk

 

Artikel 11: wijziging voorwaarden.                                                                                                               
Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar  verwezen  wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Second Life Roeselare. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden

Artikel 12: Authenciteit
Indien de consignant/inbrenger van goederen er kennis van heeft dat de goederen namaak/vals zijn en deze toch bezorgt aan Second Life of indien uit een na-controle blijkt dat de goederen namaak/vals zijn, dan worden deze goederen geweigerd en wordt een administratieve kost van 250 euro exclusief BTW per item gefactureerd, dit onverminderd het recht van Second Life om hogere schadevergoeding te vorderen indien de consignant/inbrenger te kwader trouw heeft gehandeld. Alsook indien de goederen vals blijken te zijn wordt het gehele bedrag teruggeëist door Second Life, ook indien het item reeds doorverkocht is.

Indien de consignant/inbrenger van goederen het resultaat van de controle inzake authenticiteit betwist, kan de aanstelling van een expert verzocht worden, kosten lastens de consignant/inbrenger zonder enige mogelijkheid tot verhaal op Second Life.